Keo trám khe 2 thành phần gốc polysulphide INDUFLEX-PS INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV

0987 99 33 88